PRIVACYBELEID 

Hieronder vind U welke gegevens genoteerd worden en waarvoor deze gegevens gebruikt worden. Uw wettelijke rechten worden ook genoemd. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en we zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze informatie.

Acupunctuurdokter.nl

Esther van Dorst, arts acupuncturist, lid NAAV/NVA

Tuinbouwweg 19C, 3602 AT Maarssen
tel. 06-16659183

Doel gegevensvastlegging:
• medische behandeling
• behandeling met acupunctuur
• verwijzing
• administratie, maken van afspraken
• innen van consult kosten
• facturering
• voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

Wij noteren in het dossier:
• naam, adres, woonplaats
• telefoonnummer
• e-mailadres
• geboortedatum
• medische gegevens
• relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)
• contactgegevens van de huisarts
Bij minderjarigen < 16 jaar
• naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
• schriftelijke toestemming van beide ouders

Bewaartermijn dossier:
• 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:
• om (na afzonderlijk van door U verkregen toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
• voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;
• voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
• geanonimiseerd (na afzonderlijk van door U verkregen toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek.

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd:
• naam, adres, woonplaats
• geboortedatum
• de datum van de behandeling
• korte omschrijving van de behandeling
• de kosten van het consult

Uw rechten:
• bij de intake vragen wij toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
• wij noteren uw toestemming in je dossier;
• wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is
• U heeft recht op intrekking van verleende toestemming
• U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens
• U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw behandelend art en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelend arts, een dossier aanleggen. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over uitgevoerde onderzoeken/behandelingen en persoonlijke aantekeningen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken en brieven van bijvoorbeeld huisartsen en specialisten.

We doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend artsen hebben we als enige personen toegang tot de gegevens in uw dossier. We hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Een klein gedeelte van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen we u altijd eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • uw naam, adres en woonplaats en geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een code voor acupunctuur: 24104
Scroll naar boven